संवर्ग निहाय अंतिम जेष्टता याद्या

                                                                                        1.   मंडळ अधिकारी

                                                                                          2.  अव्वल कारकून

                                                                                         3    कनिष्ट लिपिक

                                                                                         4    लघु टंकलेखक

                                                                                         5    वाहन चालक

                                                                                         6    शिपाई / स्वच्छक