अमरावती विभाग पदवीधर निवडणूक  २०१७ 

 

 

वाशिम जिल्हा मतदान केंद्राची यादी

·         मतदान क्रमाक केंद्र २०४ जऊळका प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान क्रमाक  २०४ केंद्र जऊळका पूरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०५- मालेगाव प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०५- मालेगाव पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०६- मालेगाव प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०६- मालेगाव पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०७-  शिरपूर प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०७- शिरपूर पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०८- केनवड प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०८- केनवड पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०९-मोप  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २०९-मोप  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१०-रिसोड प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१०-रिसोड पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २११-रिसोड  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २११-रिसोड  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१२-रिठद प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१२-रिठद पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१३-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१४-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१५-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१६-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१७-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१७-वाशीम  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१८-वाशीम  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१८-वाशीम  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१९-अनसिंग  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २१९-अनसिंग  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२०-.धानोरा खुर्द  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२०-.धानोरा खुर्द  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२१-मंगरुळपीर सीटी  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२१-मंगरुळपीर सीटी पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२२-मंगरुळपीर रुरल प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२२-मंगरुळपीर रुरल पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२३-शेलू खुर्द  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२३-शेलू खुर्द  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२४-शेंदुरजना प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२४-शेंदुरजना पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२५-पोहरादेवी प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२५-पोहरादेवी पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२६-मानोरा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२६-मानोरा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२७-मानोरा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२७-मानोरा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२८-कारंजा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२८-कारंजा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२९-कारंजा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २२९-कारंजा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३०-कारंजा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३०-कारंजा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३१-कारंजा  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३१-कारंजा  पुरवणी मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३२-कामरगाव  प्रारूप मतदार यादी

·         मतदान केंद्र क्रमांक २३२-कामरगाव  पुरवणी मतदार यादी