वाशीम जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत अधिकारी

दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी ( फक्स ०७२५२-२३२८५८ )

 

क्र .

नाव

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी क्र

राहुल व्दिवेदी

जिल्हाधिकारी

२३३४००

डॉ. नंदकुमार बेडसे

अप्पर जिल्हाधिकारी

२३२६३८

शैलेश हिंगे

उपजिल्हाधिकारी महसूल

निवासी उपजिल्हाधिकारी (प्रभारी)

२३३६५३

. आर. खंडागळे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

२३४३३६

प्रकाश पाटील

भूसंपादन अधिकारी क्र ,

सुनील कोरडे

उपजिल्हाधिकारी रोहयो

२३२८५८

रमेश जसवंत

तहसीलदार महसूल

२३४५०८

सु.ना.गवळी

जिल्हा नियोजन अधिकारी

२३३९७६

डी.जी.मोरे

 

नगर पालिका प्रशासन

२३४२३९

उपविभागीय अधिकारी वाशीम जिल्हा

क्र

नाव

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी क्र

क्रांती डोंबे

उपविभागीय अधिकारी, वाशीम

०७२५२-२३२०८२

आर.एम. पारनाईक

उपविभागीय अधिकारीमंगरूळपीर

०७२५३ -२६०२३६

डॉ.शरद जावळे

उपविभागीय अधिकारी कारंजा

०७२५६-२२२५००

तहसीलदार (वाशीम जिल्हा)

बी.डी. अरखराव

तहसीलदार वाशीम

०७२५२-२३२००८

राजेश वझीरे

तहसीलदार मालेगाव

०७२५४-२३१३७३

राजेश सुरडकर

तहसीलदार रिसोड

०७२५१ -२२२३१६

के. बी. सुरडकर

तहसीलदार मंगरूळपीर

०७२५३ २६०२२८

म.फसीयोद्दीन म. रफियोद्दिन

तहसीलदार मानोरा

०७२५३ २६३२४६

सचिन पाटील

तहसीलदार कारंजा

०७२५६- २२२१७०