ताज्या घडामोडी...

new“वाशिम जिल्हास्तरीय प्रदर्शनी करीता इच्छुक पुरवठादारांकडुन ई-निवीदा मागविण्याबाबत”
new“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम प्रसिधी पत्रक सूचना क्र.-२ जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरनाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविणे बाबत”
new“शुध्दीपत्रक– राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानची वाशीम जिल्ह्यातीलरिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती जाहीरात ”
new“बांधकाम जि.प. वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा -२ सन -२०१७ -२०१८ ची जाहिरात ”
new“राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान ची वाशीम जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती जाहीरात ”
new“राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत / दयलेसिस युनिट /इतर विभाग अंतर्गत दरपत्रक पाठविनेबाब्त ”
new“वत्सगुल्म पर्यटन महोत्सव - ई –निविदा प्रसिद्धी सन- २०१७-२०१८ ”
new“खाजगी टंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे करीता ई- निविदा सन- २०१७-२०१८ ”
new“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम कंत्राटी तत्त्वावर पदभरती मधील पात्र व अपात्र यादी”
new“ कारंजा (लाड) येथे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी “ भव्य रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळावा “
new“लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशिमचे नाला रुंदीकरण व खोलीकरण मागविण्यात आलेल्या दरपत्रकाचे सुधारित वेळापत्रकाबाबत शुद्धीपत्रक ”
new“वाशीम जिल्ह्यातील अनुकंपा प्रतीक्षा सामायीक यादी ( गट क व गट ड ) माहे जानेवारी २०१८ अखेर. ”
new“जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ अनाधिकृत जाहिराती घोषणा फलक होर्डिंग पोस्टर्स बाबत.”
new“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामा करिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्या बाबत. ”
new“अधिसूचित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी ( ग्राम. पंचायत व महाऑनलाईन)”
new“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम अंतर्गत सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी पदाची जाहिरात २०१८”
new“जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवारांना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – वाशिम येथे दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी “भव्य रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळावा ”
new“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम करिता लागेल तेव्हा आवश्यकतेप्रमाणे (Need Base) भाडेतत्त्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत’”
new“जिल्हा सेतू समिती अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, वाशिम पद भरती २०१७-१८ सुधारित वेळापत्रक Date – 22/01/2018’”
new“जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केन्द्र, वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवाराना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – मंगरुळपीर येथे दि. १२ जानेवारी २०१८ रोजी ‘भव्य रोजगार मेलावा’”
new“कार्यकरी अभियंता लघु सिंचन जलसंधारण विभाग वाशिम नाला खोली करण्याचे काम प्रसिद्ध दर पत्रक मागविणे बाबत २०१७-१८.”
new“जिल्हा सेतू समिती अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामध्ये कंत्राटी पदभरती २०१७-१८”
new“बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत दिनाक २९/१२/२०१७ ची काम वाटप सभेची सभा रद्द झाल्याबाबत ची सूचना सन (२०१७ -२०१८) ची जाहिरात.”
new“MSRLM अंतर्गत हिशेबनीसच्या प्रशिक्षणाकरीता इच्छुक पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणेबाबत.”
new“जनरेटर चे ऑटो स्विच बसविन्या करिता दर पत्रक सादर करणे बाबत ”
new“बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.1 सन (२०१७ -२०१८) ची जाहिरात”
new“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम कंत्राटी तत्त्वावर पदभरती जाहिरात डिसेंबर-२०१७”
new“जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम करिता झेरॉक्सचा दर करार करणे बाबत इ निविदा मागविणे (तिसरी वेळ)”
new“जलसाक्षरता केंद्र यशदा - अंतर्गत जलदूत (तालुकास्तर) निवड करण्यासाठीची जाहिरात (दुसरी वेळ)”
संबंधित व्यावसायिक पत्र सोफ्टवेअर प्रोग्रामर
जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम करिता झेरॉक्सचा दर करार करणे बाबत इ निविदा मागविणे दुसरी वेळ
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशिम अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची पदभरती जाहिरात
जलनायक नियुक्ती करण्याबाबत शुद्धीपत्रक
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरण्यासाठी पदभरती जाहीरात
जलनायक (जिल्हास्तर) जलनायक (तालुकास्तर) निवडी बाबत
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करिता जाहिरात
कृषी समृद्धी” समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प कंत्राटी पदभरती २०१७ पात्र व अपात्र यादी. आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख ०६/११/२०१७ संपर्क “कृषी समृद्धी” जिल्हा कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम”
ए.आर.टी. केंद्र जिल्हा सामन्य रुग्णालय वाशीम येथील फार्मासिस्ट कंत्राटी पद भरणे बाबत
जिल्हा परिषद वाशीम येथील जुने वाहनाचा जाहीर लिलाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम करिता झेरॉक्सचा दर करार करणे बाबत इ निविदा मागविणे
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परीषद वाशिम डेटा ऐंट्री ऑपरेटर भरती बाबत उमेंदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची अशासकीय सदस्यांची पदभरती जाहिरात २०१७
“कृषि समृद्धि” समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात ऑक्टो -२०१७-१८
लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक ही पदे भरणेसाठी पदभरती जाहिरात
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर मागणी बाबतची इ निविदा निवडणूक शाखा वाशीम.
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष वाशीम पदभरती निविदा पात्र अपात्र यादी 2017
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प. वाशीम अंतर्गत सनदी लेखापाल संस्थाची निवड बाबतची जाहिरात दुसरी वेळ 2017
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरणेसाठी पदभरती जाहिरात 2017
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता स्वच्छतेचे साहित्य पुरविणे करीता दरपत्रक सादर करणे बाबत . २०१७
स्वयं सहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई करिता इच्छुक पुरवठादारांकडुन अर्ज मागविण्याबाबत
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प. वाशीम अंतर्गत सनदी लेखापाल संस्थाची निवड बाबतची जाहिरात 2017
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद वाशीम या कार्यालयात डेटा एन्ट्री ऑपेरेटर कंत्राटी तत्वावर भरणे बाबत
संपूर्ण कृषी गणना २०१५-२०१६, गाव निहाय प्रपत्राचे प्रिंट काढण्याबाबत दरपत्रक मागविणे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय ए. आर. टी. केंद्र वाशिम येथील वरिष्ठ वैदयकीय अधिकारी पदाकरिता थेट मुलाखती 2017
जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता संगणकीय सामुग्री,रिफीलींग व दुरीस्ती करिता दरपत्रक सादर करणे बाबत सन-२०१७-१८
जिल्हाधिकारी कार्यलायाकरिता कार्यालयीन साधन/लेखन सामुग्री साहित्य खरेदी करीता दरपत्रक सादर करणे बाबत.
वाशिम जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार यादी व तदनुषंगिक बाबींची छपाई करणेसाठी छपाई कामाची ई निविदा वित्तीय वर्ष २०१७-१८
वाशिम जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदान मदत केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेबाबत वित्तीय वर्ष २०१७-१८
ई निविदा पध्दतीने भाडे तत्वावर वाहने पुरवण्या बाबत
पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणीची सूचना
जाहिरनामा जिल्हा सेतू समिती जि.का.वाशिम हार्ड डिस्क खरेदि करीता दरपत्रक सादर करणे बाबत
नगर पालिका पदभरती २०१७ कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा श्रेणी क - २ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
नगर पालिका पदभरती २०१७ अग्नीशमन सेवा अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
नगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
नगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
नगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्ती करणे बाबत दिनांक ०७-०४-२०१७ पर्यन्त प्राप्त झालेल्या अर्जाची पात्र / अपात्र यादी
पात्र/अपात्र यादी सूचना पत्र - ई-निविदा जाहिरात सहायक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator ) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम)
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.५ व निविदा सूचना क्र.१८ (३ री वेळ.) सन (२०१६ -२०१७) ची जाहिरात. यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणे बाबत जाहीर सूचना व अर्ज
मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोकता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणे बाबत जाहीर सूचना व अर्ज
वाशिम जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती जनहित याचिका क्रमांक १०४/२०१० अनधिकृत धार्मिक स्थळावर करावयाच्या कार्यवाही बाबत
सन २०१६ -१७ करीता टँकरणे पाणी पुरवठ्या करीता ई – निविदा व अटी व शर्ती
बांधकाम विभाग जि.प. वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र. २४ ( पहली वेळ) सन २०१६ -२०१७
ई-निविदा जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम ) शुद्धीपत्रक-1
ई – निविदा दि - २५ व २६ मार्च २०१७ रोजी वत्सगुल्म पर्यटन महोत्सव मध्ये लागणाऱ्या साहित्या करीता
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय वाशिम व्हिजन सेंटर करीता साहित्याचे दरपत्रक बोलविणे बाबत
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.४ (सन २०१६ -२०१७) ची जाहिरात
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ (2nd time) ची जाहिरात
ई-निविदा जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम )
स्वयं साहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई बाबत इच्छुक पुरवठादाराकडून अर्ज मागविण्याबाबत
जलयुक्त शिवार अभियान मधील काम करीता जे सी बी खोदकाम बाबत निविदा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशीम पदभरती जाहिरात
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामा करिता आवश्यक असलेली संयंत्रेनिहाय प्रती तास दर मागविणे बाबत निविदा
सन २०१६ -१७ मध्ये पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद वाशीम अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लाभार्थीची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ ची जाहिरात
जाहीर निविदा - तलाठी यांचे करीता लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी करणे बाबत, जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम.
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र ३ (सन २०१६ -२०१७ )
अधिव्याख्याता पदावर घड्याळी तासिकेवर नियुक्ती जाहिरात
पदवीधर शिक्षक नियुक्ती तात्पुरती यादी
बांधकाम विभाग जि.प.वाशीम अंतर्गत निविदा सूचनां क्र १२ ( ३ री वेळ )
रेती घाट लिलाव सन २०१६ -१७ करीता सरकारी किमंत २५ % कमी करून लिलावाच्या अटी / शर्त्ती व घाटाची यादी
रॅडम सव्हैक्षण करणे बाबत
रेती घाट लिलाव सन २०१६-१७ करिता सरकारी किंमत २५% ने कमी करून अटी व शर्ती (घाटाची यादी)
सीसीटीव्ही कॅमेरे, DVR, सोनी LED टीव्ही,बायोमेट्रिक मशीन इत्यादी खरेदीकरिता जाहीर इ-निविदा सूचना
रेती घाट लिलाव सन २०१६ -२०१७ वेळापत्रक अटी शर्ती ( रेती घाट यादी व किमत)
शिक्षक आंतरजिल्हा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी २०१६
बांधकाम विभाग जि.प. वाशीम अंतर्गत निविदा सुचना क्र १२ (२) री वेळ
आग प्रतीबंधक यंत्र रिफिलिंग करणे
तलाठी पदभरती २०१६, अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
पुरवठा विभाग अन्नधान्य,केरोसीन,साखर
तलाठी पदभरती 2016 - रोल नं. 302123 च्या गुणांमध्ये सुधारणा बद्दल शुद्धिपत्रक
तलाठी पद भरती २०१६ निकाल व सूचना
तलाठी पदभरती परीक्षा २०१६ सुधारित अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका
तलाठी पदभरती २०१६ आदर्श उत्तरपत्रिका
फेर जाहीर ई-निविदा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवही दि.९/९/२०१६ ते १५/९/२०१६
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवाही उघडण्यात आलेली ई-निविदा दि.२/९/२०१६ रद्द करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करणे / डेटा एन्ट्री करणे करीता एजन्सी ची नियुक्ती ची निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत
स्वातंत्र सैनिकांचे नाम निर्देशित पाल्यांची यादी व त्यांना असलेल्या सवलती बाबतची माहिती
National Awards for Bravery for Children(2016)
रॉकेल वितरण
Appointment of charter Accountant (Statutory auditor) for Washim Collector Office EGS Sections
रेती घाट लिलाव सन१५ -१६ वेळापत्रक / अटी व शर्ती
रेती घाटाची यादी व सरकारी किंमत
वाशिम जिल्हयातील शस्त्र परवाना धारकांची माहिती प्रसिध्द करणे बाबत
जिल्हा परिषद अधिव्याख्याता पदाची ०१. ०१. २०१६ रोजीची तात्पुर्ती सेवा जेष्टता यादी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबतचे शुद्धीपत्रक
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबत जाहिरात पत्रक / अटी व शर्ती
विषेश कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती रद्द करणे बाबत आदेश
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -३ ची समाईक जेस्थाता यादी
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -4 ची समाईक जेस्थाता यादी
हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी द्यावयाच्या परवानगीबाबत अधिसूचना
केंद्र व राज्य सरकार यांचे निवृत्ति वेतन प्राप्त करणारे स्वातंत्र्य सैनिक यांची यादि
ग्रामीण भागात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे संबधी अटी व शर्ती/जाहीरात ई-निवीदा सुचना
खनीकर्म शाखा स्टोंन क्रशर यादी
पुरवठा शाखा सुचना
जमाबंदी जिल्हा आदर्श तक्ता
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ महसूल विभाग अंतर्गत पुरविण्यात येनाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्याबाबत
DSO Ration Card Digitization Tender 2015
VASTAV SEVA JESHTTA YADI Z.P 1-1-2015
grampanchyat sarpancha arakshan 2015
रेती लिलाव सन 2014 2015 रेती घाटाची यादी
लिलावाच्या अटी व शर्ती
Pani Tanchai vindhan viheer karyakaram 2014-2015
Gramsevak (Kantrati) Final Selection list
J.E. And C.E.A works Selection List 2014