तालुकानिहाय गोषवारा                 गाव निहाय गोषवारा         सर्वे नं./गट नं.निहाय यादी